Sjöfarten ger ekonomisk tillväxt

Rederierna är drivkraften i det maritima klustret. De verkar ofta på en såväl lokal som en global marknad och bidrar därigenom till svensk och internationell tillväxt samt till sysselsättningen i svensk industri. Ett exempel är att svenska fartyg idag används som testplattformar åt många svenska marina utrustningsleverantörer. Med en stark svensk sjöfart och många verksamma fartyg kommer också möjligheten att bevara och utveckla den viktiga kompetens som Sverige besitter. Därutöver är en effektiv sjöfart en direkt förutsättning för svensk tillverkningsindustri då 85-90 procent av varorna transporteras vattenvägen. Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av havs- och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV (2017). Enligt rapporten står maritima näringar för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. Totalt sysselsätts drygt 73 000 personer i maritima näringar, vilket motsvarar ungefär 2,8 procent av antalet anställda i svenskt näringsliv. Här finns nästan 15 000 företag och de maritima näringarna representerar nära 1,5 procent av den totala varuexporten (tjänsteexport inte medräknat) samt ungefär två procent av det totala förädlingsvärdet i näringslivet i Sverige.