Klimatsmarta transporter

Sjöfarten är ett klimat- och miljösmart transportalternativ – och svenska redare är världsledande. För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sverige har också ett uttalat ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Transporter till sjöss ger låg klimatpåverkan. Därför är ett tillvaratagande av sjöfartens potential viktig för att uppnå de politiskt satta miljömålen. Sverige har redan idag en hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet till sjöss, och har bland annat blivit uppmärksammade av OECD. Vi har goda förutsättningar att fortsätta driva på och leda detta arbete internationellt, exempelvis i FN:s sjöfartsorganisation. Men då är det nödvändigt att det finns en konkurrenskraftig svensk handelsflotta. På så sätt kan vi fortsätta att vara med och vara pådrivande i internationella samarbeten för en klimatomställning och för en hållbar utveckling av den globala sjöfarten. När sjöfartens potential tillvaratagits stärks svensk konkurrenskraft och vi närmar oss det hållbara transportsystemet.