Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?

Blå Tillväxt arrangerar ett seminarium i Almedalen på temat ”Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?”

När och var: Onsdag den 28 juni kl. 09.30-10.15, Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Den svenska handelsflottan är nödvändig för Sveriges försörjningsberedskap. Hur många fartyg krävs för att säkerställa Sveriges försörjningsberedskap och vad behöver göras för att Sveriges handelsflotta ska öka?

Flera rapporter, myndigheter och sjöfartsbranschen själv har indikerat att den svenska handelsflottan är för liten för att trygga Sveriges försörjningsberedskap. Hur ser försvarsutskottet på sjöfartens betydelse i fred, kris och krig? Hur vill utskottet jobba för en förändring och vilka åtgärder vill man se? Detta och mycket mer kommer diskuteras under Blå Tillväxts seminarium.

Medverkande
Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, Moderaterna
Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Lars Wistedt, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Pressmeddelande: Blå Tillväxt Sjöfartsskattereform

Cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige transporteras via sjöfart och ett normalår reser 30 miljoner passagerare med fartyg. Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och befinner sig nu på en kritiskt låg nivå. Den krympande svenska handelsflottan är problematisk ur ett försvars- och beredskapsperspektiv, men också för att Sverige går miste om sysselsättning och ekonomisk tillväxt. I en ny rapport från Blå Tillväxt presenteras en aktuell lägesbild samt parternas förslag till åtgärder som är direkt avgörande för Sveriges framtid som sjöfartsnation.

Det finns ett reformbehov av den svenska sjöfartsbeskattningen i syfte att stärka handelsflottans konkurrenskraft och storlek. Möjliga reformer för att uppnå detta berör de svenska definitionerna av begreppen kvalificerad rederiverksamhet och kvalificerade fartyg. För att tonnageskatten ska vara verkningsfull kan inte definitionerna vara mer restriktiva än i andra europeiska länder. Konkret handlar det om att sänka minimikravet på bruttodräktighet till 20 ton och att utgå från vilka verksamheter som är utsatta för internationell konkurrens istället för att fokusera på var trafiken går. Därtill behöver stämpelskatten för att registrera fartyg i Sverige reformeras, skriver parterna i Blå Tillväxt i ett öppet brev.

En sådan reform kan potentiellt flagga in delar av de 244 utlandsregistrerade fartygen i svensk regi. Skulle hälften av dessa fartyg flaggas in, uppskattas att 1 500 jobb tillkommer, omsättningen inom sektorn ökar med 5 miljarder och svensk BNP växer med 3 miljarder.

I tider av stigande priser och säkerhetspolitisk oro, är reformer för kostnadsminskningar och en större nationell handelsflotta angeläget.

Boilerplate: Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.

Kontakt:

Anders Hermansson, VD, Föreningen Svensk Sjöfart, anders.hermansson@sweship.se, tel 073-256 20 95

Mikael Lindmark, Kassör och Ombudsman, Seko Sjöfolk, mikael.lindmark@seko.se, tel 031429544

Oscar Lindgren, VD, Sjöbefälsföreningen, oscar.lindgren@sjobefal.se, tel 08-518 356 61

Inbjudan samtal i Almedalen: Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

Blå Tillväxt arrangerar ett seminarium i Almedalen på temat Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

När och var: Tisdag 5 juli kl 13-13.45 på Maritim Mötesplats, Hamngatan 1

Vill politiker se en ökning av den svenskflaggade handelsflottan och hur ska det gå till? Sjöfarten är viktig för Sveriges försvar – hur ska vi få mat och andra varor om vi hamnar i kris eller krig? Detta och andra aktuella sjöfartsfrågor ställer vi till riksdagspolitikerna som deltar i seminariet. Moderator är Pia Berglund, Director of regulatory affairs på Einride.

Medverkande:
Jessica Thunander (V), Trafikutskottet
Daniel Bäckström (C), Försvarsutskottet
Helena Gellerman (L), Trafikutskottet
Janine Alm Ericsson (MP), Finansutskottet

En nödvändig åtgärd att förlänga det anpassade sjöfartsstödet

Regeringen föreslår nu att det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor ska förlängas från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. Blå Tillväxt anser att en förlängning är nödvändig för att den svenska färjetrafiken ska kunna överleva och har vid ett flertal tillfällen under hösten uppvaktat så väl infrastrukturministern som andra ansvariga politiker om detta.
– Vi är väldigt glada att regeringen lyssnat till Blå Tillväxt. Det är helt avgörande att stödet snabbt kommer på plats. Sjöbefälsföreningen har aktivt arbetat för att hitta lokala lösningar med i princip samtliga rederier, men utan stödet i botten klarar vi inte den situation vi hamnat i. Det är tillräckligt besvärligt som det är ändå, många av våra sjömän far mycket illa av att inte veta spelreglerna för framtiden. Vi önskar en snabb handläggning så att fler sjömän får en möjlighet att fira jul med en lugnare sinnesstämning, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen
– Då situationen inom färjetrafiken är akut hade vi helst velat se en förlängning under hela 2021. Branschen kommer ju knappast att hinna återhämta sig innan sommaren. Med det inte sagt att regeringens halvårsförslag till förlängning är fel. Tvärtom det är helt nödvändigt med en förlängning och ju snabbare det beslutas desto bättre. Det handlar om väldigt många personer som redan fått se sina kollegor bli uppsagda och som annars också kommer att förlora sina arbeten, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.
– Vi välkomnar detta beslut som är särskilt viktigt med hänsyn till den smittspridning vi nu ser och att vi därmed förväntar oss ett fortsatt minskat resande. I vanliga fall transporteras cirka 30 miljoner passagerare till och från Sverige med sjöfart, men under coronpandemin har vissa färjerederier sett upp till 90 procent minskning till följd av coronapandemin. Situationen har förstås slagit mycket hårt mot hela sjöfarten, men framförallt färjesjöfarten har varit särskilt hårt drabbad då man i sin affärsmodell transporterar både passagerare och gods. Vi får inte heller glömma att sjöfarten transporterar cirka 90 procent av vår import och export och att det är centralt för hela samhället att sjöfarten fungerar. Regeringens beslut möjliggör att sjöfarten kan ta del av det viktiga korttidspermitteringsstödet, vilket förhoppningsvis ger ett andrum för flera av våra svenska rederier, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.