Många nya jobb

Sjöfarten är jobbskapande – fler svenskflaggade fartyg ger ökad sysselsättning

Idag arbetar cirka 10 000 personer ombord på våra svenska fartyg och cirka 100 000 i hela den svenska sjöfartssektorn. Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg. En studie från Oxford Economics visade exempelvis att 18 000 jobb skulle kunna skapas med ett effektivt tonnageskattesystem. Svenskflaggade fartyg leder till att branschen och klustret kan växa. Detta leder till fler jobb både ombord och iland, bland annat på rederikontor, marintekniska produktutvecklare, akademin, myndigheter och inom den finansiella- och företagssektorn. Sjöfarten kan erbjuda enkla och avancerade yrken som bidrar till hela samhällets försörjning. För varje jobb ombord skapas tre till fyra jobb iland. Multiplikatoreffekten är tydlig.